Modlitby
 

Zákon odpuštění - Očista karmy

         

 1. Pane Bože, můj Stvořiteli, skrze Tvou lásku odpouštím každému, kdo mi v tomto i před tímto životem ublížil a ponížil mě. Odpouštím, ať už si tyto osoby pamatuji či nikoliv, posílám jim svou lásku a prosím tě, Pane, nechť jsou požehnáni oni i jejich potomci i dosud nezrození, je-li to Tvá vůle. Já odpouštím vědouc, že vše je Tebou dané zkouškou, jež očišťuje mou duši, která se k Tobě obrací s láskou. Já odpouštím, já odpouštím, já odpouštím. Amen.
 2. Pane Bože, s pokorou a úctou v srdci ke všemu Stvořenému, Tě prosím o odpuštění. Můj Pane, odpusť, že ve chvílích zoufalství jsem Tě opustil(a), přestože mé srdce k Tobě hledělo od chvíle Stvoření mé duše. Odpusť, že zaslepen(a) bolestí jsem neviděl(a) cestu Tebou určenou, odpusť, že jsem touto cestou pohrdl(a). Neboť Tvá láska byla se mnou i tehdy, když jsem ji z pýchy odmítal(a). Pane Bože, skrze Tvou lásku a nekonečnou milost  prosím o odpuštění všechny ty osoby, kterým jsem vědomě či nevědomě ublížil(a), ať už v tomto životě nebo v jiných, Tebou daných. Skrze Tebe prosím o odpuštění, ať už si to ti, kterým jsem ublížil(a), uvědomovali nebo ne. S pokorou v srdci, z něhož nabízím svou nepatrnou lidskou lásku, prosím o odpuštění i potomky, i dosud nenarozené, těch,  jimž jsem ublížil(a) a Tebe, Pane, prosím, je-li to Tvá vůle, o požehnání a štěstí pro všechny, jimž má svoboda Tebou daná ublížila. Tebe, Pane Bože, prosím o odpuštění, milost a požehnání. Amen.
 3. Pane Bože, prosím, stůj při mně cestou odpuštění, k němuž mi dáváš jen Ty plné právo. Stvořen(a) Tebou k svobodnému životu a myšlení, podléhala má duše i tělo z neznalosti, pýchy či žádostivosti věcem a jevům, které Ty, Pane, svou nezměřitelnou láskou milostiplně pomíjíš, ač jsou Tvému zraku nehodny. Hluboko v srdci se za tyto věci a jevy stydím a je mi hrozné pomyšlení, že není nikoho, kdo by mi dal odpuštění, neboť není žalobce. Já tyto věci a jevy dnes odmítám a budu nadále odmítat, s Tebou v srdci jim chci a budu čelit. Pane Bože, stůj při mně – já odpouštím sám(a) sobě vše, co jsem učinil(a), jež není hodno Bohem Stvořeného. Já si odpouštím, já odhazuji tento balvan na mém srdci a toto srdce, teď čisté, nabízím Tobě, můj Stvořiteli. Amen.


Otčenáš

Otče náš, jež jsi na nebesích, je posvěceno jméno Tvé, je království Tvé, je vůle Tvá, jak na nebi, tak na Zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, tak jako my odpouštíme našim viníkům, i neuveď nás v pokušení a ochraňuj nás od všeho zlého. AMEN.

Sv. František z Assisi

             Pane, udělej ze mne

Nástroj svého pokoje,

Abych přinášel

Lásku, kde je  nenávist,

Odpuštění, kde je urážka,

Jednotu, kde je nesvornost,

Víru, kde je pochybnost,

Pravdu, kde je blud,

Naději, kde je zoufalství,

Radost, kde je smutek,

Světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil

Po útěše, ale těšil,

Po porozumění, ale rozuměl,

Po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,

Kdo odpouští, tomu se odpustí,

Kdo umírá, vstane k životu.
 

Rekapitulace životních vztahů – sebeobnova energie – Taisha Aberalová

Tímto aktem dostaneme zpět do těla energii, kterou jsme vyčerpali v dřívějších činnostech. Rekapitulování ukládá připomenout si všechny lidi, s nimiž jsme se setkali, všechna místa, která jsme viděli, všechny pocity, které jsme měli za celý svůj život, dočista je vymést zametacích dechem. Postupně, podle potřeby. Většinou to funguje tak, že když řešíme nějakou záležitost, naskočí nám myšlenka, co je třeba ještě čistit dalším zametacích dechem. Takže několikrát po sobě toto cvičení provádíme tak dlouho, dokud necítíme, že záležitost je již vyčištěná, už nám nepřichází nic, co je třeba ještě ukončit.                        

…“Pro život a vzájemné působení a výměnu potřebujeme energii. Zatímco rekapituluješ, snaž se vciťovat jakási dlouhá pružná vlákna, která se rozšiřují do středu tvého těla. Potom synchronizuj pohyb hlavy s pohybem těchto vláken. Jsou to průduchy, které přinesou zpět energii, kterou jsi zanechala lapenou ve světě, tímto ji dostaneš zpět dolů…Rekapitulace sestává ze dvou věcí, první je, že si musíš udělat seznam lidí, druhou rozvržení scény. Vybavuješ si určitou scénu, lidi, dýchej tedy stěnami, lidmi, nadechuj se záměrem energii, kterou jsi tam zanechala, vydechuj se záměrem cizí energii, kterou v tobě zanechali ostatní. ….Ženy jsou základem pro zachování rodu.  Tento proces ideálně zaručuje, aby žena živila muže energicky skrze vlákna, jež zanechal uvnitř jejího těla, a tak se muž na ní stává na nehmotné úrovni mysteriozně závislý. A to je důvodem, proč se muž stále vrací k téže ženě, aby stvrdil svůj zdroj potravy…..ženy v sobě nosí tato vlákna po 7 let. Po uplynutí této doby zaniknou. Žena by však nesměla mít 7 let s nikým pohlavní styk. Jinak se vlákna zase obnoví…………. “
 

Citace z knihy Přechod čarodějů

Zametací dech – cvičení podle tradice starých mexických čarodějů

Dáme hlavu na levé rameno, potom malým obloučkem tak, že bradou se dotýkáme hrudi, se nadechujeme na pravou stranu k pravému rameni. Potom provedeme výdech nazpět směrem k levému rameni. Pak nedýcháme a uděláme trhavý pohyb zleva doprava, kterým usekneme záležitost, kterou čistíme. Než se nadechujeme, je třeba si připomenout, vcítít se do záležitosti, kterou chceme očistit, do vztahu, situace, nadechnout ji směrem doprava, vydechnout ji směrem doleva, useknout zleva doprava bez dechu.

Použití věty k odblokování, ke zrušení negativního přesvědčení

Ruším účinky tohoto postulátu (nebo této  věty)…………………………….. v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti. Děkuji za pomoc a vedení.

Např. věty ….nemohu s tím nic dělat, jsem slabý, nemám dost peněz , nezaplatí mi zákazníci apod…..

Prosím duši bytosti …, aby mně odpustila veškeré zásahy do její  svobodné vůle a veškeré konání, které jsem kdy proti ní dělala a které nebylo v souladu s vesmírným řádem ve všech inkarnacích Bohem daných.

Prosím Boží Přítomnost, aby mně odpustila veškeré mé zásahy do svobodné vůle bytosti … a veškeré mé konání, které nebylo v souladu s vesmírným řádem mnou vůči ní dělané ve všech inkarnacích Bohem daných.

Prosím Boží Přítomnost, aby odpustila bytosti ….veškeré její konání, které nebylo v souladu s vesmírným řádem a všechny její zásahy do mé svobodné vůle ve všech inkarnacích Bohem daných.

Prosím Archanděla Gabriela a jeho anděle, aby veškeré negativní energie, které naším konáním vznikly, přeměnili na Boží Lásku.

Děkuji Duši bytosti .. za všechno, co pro mě udělala.

Děkuji Duši bytosti …, že mě odpustila.

Děkuji Boží Přítomnosti, že odpustila mně a že odpustila Duši bytosti …

Děkuji Archandělu Gabrieli a jeho andělům za pomoc a za odpuštění.

Děkuji své Duši, že odpustila bytosti …

Přijímám bytost … do svého srdce.

 Hóo ponopono čištění a odblokování a vytváření nové reality hojnosti, zdraví, míru,  pohody a spokojenosti

 2. technika Dynamind

 Jedná se o starobylou havajskou metodu léčení Hóo ponopono na základě jednoty energií s ostatními lidmi. .Více v knihách Joe Vite a Ihaleakala Hew Len, PhD. – Svět bez hranic

  poznatky ze seminářů a Hóo ponopono v praxi – Bärbel a Manfred Mohrovi – Kosmické objednávky

Opakujeme věty a tím uvolňujeme problém ve vztazích, ve financích, v zádrhelech v životě a také ve zdraví:

omlouvám se a prosím za odpouštění za vše, co se děje ve mně a co to způsobilo. Miluji tě. Děkuji.

omlouvám se ti, prosím odpust mi, děkuji ti,  miluji tě.

je mi to líto, odpouštím si, prosím odpust mi, miluji tě, děkuji.

miluji tě, omlouvám se ti, prosím odpust mi, děkuji ti.

Mám zkušenost, že někdy více pomůže 1. věta a někdy více jiná. Většinou se to opakuje párkrát za sebou, někdy se nám spustí slzy, někdy musíme zhluboka dýchat, ale na konci dochází k velikému uvolnění.

Opakováním vět se dostáváme do tzv. nulového stavu. Bez očekávání. Bez lpění.

Tyto věty se mohu říkat i v jiném pořadí a miluji se místo ti mohu říkat i sobě. Doporučuji přečíst knížky.

V Kosmických objednávkách je popsáno, jak můžeme pomoci sobě, jak si změnit život, ale jak pomoci i druhým, ale je to založeno  na tom, že co má ten druhý a já se s tím setkám, tak někde ve mně to rezonuje, někde mám podobný program, podobnou energii, vzpomínku. A tu těmi větami léčím, odblokovávám. Někdy to také dělám s klienty tak, že si před sebou představí nějakého člověka, s nímž mám něco k řešení a tyto věty říkáme jemu. Ale působí to i na nás.

Tak se např. ptám, kdybych se chovala jako …xy, proč bych to dělala? A čekám co mi přijde za odpověď, co si uvědomím.

Nebo se ptám, co ve mně způsobuje tato situace? A zase se mi k tomu nějaký pocit ukáže.

Je mi to líto, lituji, omlouvám se  apod říkám Bohu a říkám tím, že přestože nevím, oč se jedná, ráda bych tu situaci změnila.

Miluji tě a děkuji říkám Bohu, že oceňuji tuto pomoc a dávám tím souhlas, at se tak stane pro dobro všech zúčastněných.

Základní forma techniky Dynamind

Řekněte si: „Mám problém, ale to se může změnit; chci, aby ten problém zmizel.“

Poklepejte si sedmkrát na hruď, oba hřbety rukou a na zátylek.

Poté dýchejte od temene hlavy až k prstům u nohou

OSVOBODENÍ

 afirmace a vizualizace. Nejlepší je to udělat se zapálenou svíčkou.

"Bořím vězení, ve kterém jsem uvěznil sebe, svou lásku, sny, naděje a touhy, svou hojnost, radost, spontánnost, odvahu, autenticitu.... " (doplňte si vlastní ).

Uvolňuji své Já z minulosti, bolesti, utrpení, zisků a nezdravých vzorců a přesvědčení svých i mých předků, uvolňuji a odpouštím sobě i ostatním.... a narodil jsem se do větší lásky, důvěry a radosti.

Nechť ve mně plamen LÁSKY hoří cokoliv, co mi brání žít v lásce, štěstí, radosti, hojnosti.

Nechť povstanu jako Fénix, znovuzrozený do vyšší verze sebe sama.

S úctou a pokorou děkuji. "

Budete moci pocítit jak se na úrovni vaší osobnosti taková klec a vězení zevnitř uvolní a vyjde z vás na všechny strany a spadne z vás, můžete také požádat o uvolnění jakýchkoliv řetězů, okovy z těla, rukou, nohy, ramena představující negativní pocity jako je strach, nejistota, nedůvěra a další .... Archanděl Michael nám může pomoci se svým energickým mečem při jejich odstranění.

Požádejte také o uvolnění všeho, co vám brání posunout se kupředu na vaší cestě, ve vašem poslání světla a lásky. Nezapomeň poděkovat.

Samhain/ Veles Night

Uskutečnění přání srdce

Nekonečná moudrost, která mi vložila do srdce toto přání,

Mě vždy vede a řídí a ukáže mi tu nejlepší cestu k uskutečnění mých přání.

Vím, že se prosadí hluboká moudrost mého podvědomí a uskuteční se všechny mé myšlenky, pocity a představy.

Ve mně i kolem mě vládne harmonie, vyrovnanost a pokoj duše.

Nekonečná léčivá přítomnost, jež mě vytvořila, mnou nyní proudí v podobě harmonie, zdraví a míru.

Životní princip mé léčí a obnovuje až k perfektnímu zdraví.

Jsem dokonale zdravá.

Bůh se projevuje skrze moje myšlenky, slova a činy.

Nekonečná moudrost boží a mé podvědomí mě vedou přímo k hojnosti, úspěchu, zdraví a prosperitě.

Modlitba za „xy“

Tato motlitba je za „xy“

„xy“ je naprosto uvolněná,  v míru se sebou i se světem, vyrovnaná, plná klidu a pohody.

Léčivá moudrost podvědomí, které stvořilo její tělo, teď uvádí každou buňku, každý nerv, všechny tkáně, svaly, kosti i každý atom jejího organismu opět do souladu s dokonalým obrazem, který je uchován v jejím podvědomí.

Veškerá negativní zaujatost jejího podvědomí bude ve vší tichosti umlčena a celým „xy“ tělem začne pronikat životní princip v jeho vitalitě, celistvosti a kráse. Její bytí a bytost jsou otevřeny proudění léčivé síly, která tak může probíhat celým organismem a naplnit je novým zdravím, harmonií a mírem.

Všechny nedobré myšlenky a ošklivé představy se rozplynou v nekonečném proudu lásky a míru.

Stane se tak a ne jinak!

Modlitba za „xy“

Jsi dítě Boží. Bůh stvořil život a to je tvůj nynější život. Bůh v tobě žije, pohybuje se a máš své bytí v Bohu.

Božská léčivá síla tebou nyní proudí a já děkuji za zázračné vyléčení, v které pevně věřím, že to v tobě právě probíhá.

(koncentrace – vizualizace – zdraví)

MODLITBY

PROSBA O ODSTRANĚNÍ BLOKÁD

Zbavím se svého strachu (např. z….) a odpustím sám sobě, že jsem ho připustil.

Prosím toho, kdo nám je otcem a matkou, synem a dcerou, aby zbavil tohoto strachu (např. z…) mé fyzické i duchovní tělo. Teď a jednou provždy.

Odpouštím sobě i těm, kdo se podíleli na vzniku tohoto strachu, a prosím nejvyšší instanci světla a lásky o uzdravení o požehnání.

(poděkovat za vedení a pomoc)

SVĚTELNÝ ŠTÍT

Ochrana proti jakékoli formě negativity – uvědomění si vlastního světla:

Mantra duchovního uvědomění

Jsem duše

Jsem boží světlo

Jsem boží moudrost

Jsem boží láska

Jsem boží síla

Jsem boží tvořivost

Jsem dokonalý (v podobě svého stvoření)

……zaměření se na to, co chci v životě uskutečnit. Nejlépe se spojit se světelným paprskem, napojit se nahoře na Universum, dole k Zemi přes světelný paprsek a vědět, o co prosím v této modlitbě, s pokorou

MODLITBA PROSÍCÍ O JASNÝ ROZUM V SANKRSTU - velmi silná a účinná

AUM

BHUM BHUVAM SAVAH

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHE

DHIYO YO NAH DRACHODAYAT

(Chválí krásu a sílu světla, ozařující všechny oblasti bytí. Velebí nádheru, požehnání a léčivou sílu, pramenící z tohoto božího světla. Očišťuje prosícího od nevědomosti a přeměňuje ji ve vědomost. Duch je zbaven všech nečistot. Volá boží matku a prosí ji, aby odstranila temnotu a nevědomost, a tak se mohlo dostavit osvícení.

(Při této modlitbě je třeba si představit ochranný plášť kolem svého těla, aury, z ryzího zlata nebo světla. Prosit o boží ochranu, přip. Prosit anděla o pomoc. Možno archanděla Gabriela, můžeme ho přivolat fialovým, modrým světlem a tuto barvu si představovat při modlitbě nebo se zahalit v plášti ze zlata, světla do modré koule a přitahovat si fialovou energii.)
 

Materiální blahobyt

Je jediná síla

Která je dokonalým dostatkem a spokojeností

A já – jméno – jsem dokonalým projevem této síly.

Tato síla, jež pracuje pro mne a skrze mne, mi zajistí veškerý dostatek a spokojenost, které jsou pro mě tím nejlepším.

Volám k sobě a vytvářím ve svém životě vše, co potřebuji ve světě forem, abych uspokojila své potřeby.

To se může stát jmenovitě prostřednictvím peněz.

Tímto ruším veškeré příčiny, následky, projevy, formy a podstatu a každý kanál v sobě,

Které by mohly bránit správnému toku hojnosti do mého života

Tímto uvádím do rovnováhy veškeré zdroje vesmíru,

Pro všeobecné blaho, ze svobodné vůle všech.

A prohlašuji, že hluboce chápu, jaké jsou mé potřeby a jak je naplnit.

Volák k sobě zdroje, jichž je třeba právě dost

S vědomím, že nikomu neubližuji a že sama nijak nestrádám mám právě dost, tak se staň.
 

Zaměstnání

Je jediná síla

Jež je naplněním, hojností a jistotou

A já – jméno – jsem dokonalým projevem této síly.

Tímto do svého života povolávám naplnění, hojnost a jistotu

Specificky jako dokonalou práci pro sebe

Pro všeobecné blaho, ze svobodné vůle všech. Tak se staň.
 

Vzájemná výměna služeb

Je jediná síla

Jež je dokonalým tokem energie a vzájemné pomoci

a já – vaše jméno – dokonalý projev této síly

prožívám tento dokonalý proud energie a vzájemné pomoci

prostřednictvím dokonale rovnocenné výměny služeb s touto osobou

jmenovitě k sobě volám pomocníky ke vztahu, který bude k všeobecnému blahu

ze svobodné vůle všech, a tak se staň.

Mocné prohlášení k plnému spojení se Zdrojem

od jitro, 2007-08-09

Ve jménu nejvyššího Boha Já Jsem Jednota s Božím stvořením v tomto okamžiku měním každou myšlenku, podmínku, spojení, připoutání, smlouvu, spojenectví, dohodu nebo vazbu s každou negativní bytostí, energií nebo předmětem, kterou jsem kdy vědomě či nevědomky učinil/a v tomto vesmíru, pokud není v souladu s Nejvyšším zdrojem veškerého stvoření a Božského plánu pro Zemi.

Já Jsem nyní ve všech nižších i vyšších tělech plně spojen/a s Nejvyšším Zdrojem veškerého Stvoření.

V souladu s vesmírným zákonem dávám svolení všem svatým kódům a programům, za něž jsem zodpovědný/á a jichž jsem kdy byla, budu nebo jsem nositelem, aby byly NYNÍ vyneseny do stavu čistoty v souladu s Božím řádem a byly v tomto stavu napořád udrženy, a to v souladu s Boží vyšší vůlí." TAK SE STAŇ. TAK TO JE.

(Toto prohlášení třikrát opakujte, aby se naplnil Vesmírný zákon.)

Magická koupel nebo očista se solí

Postup můžete také vyzkoušet na očistu předmětu. Všechno, co je možné mýt, je vždycky lepší mýt než například jenom vykuřovat.

Nejlepším časem pro provádění je novoluní. U vymítání nicméně také platí známé “čím dříve, tím lépe!” Kletby a negativní vlivy totiž mají nepříjemnou tendenci se samy od sebe spíše zhoršovat, vrstvit a přenášet do dalších oblastí života.

Vhodné časy, pokud jste tradicionalisté, nebo chcete svůj rituál maximálně posílit, jsou o půlnoci, za rozbřesku nebo o západu slunce, což jsou všechno časy spojené se změnou a přechodem. Můžete také zvážit načasování rituálu podle tzv. planetárních hodin.

Při očišťování místnosti nebo předmětu budete sůl rozmíchávat do vědra, při očistě sebe do vany, nicméně postačí vám i škopek nebo sprchový kout. V takovém případě se budete vodou se solí polévat, což je vlastně původnější tradice. Očista vodou se objevuje i v Bibli, stačí si vzpomenout na zvyky křtěním, kde se polévá vodou zejména hlava – místo, kde sídlí duch.

V případě, že se jedná o očistu prostor, kde nemůžeme mýt podlahu, vyplatí se umýt rituálním způsobem dveře, okna a prahy, nebo sůl místo rozmíchání ve vodě nasypat a pak obřadu smést a vyhodit.

Rituální očista solí

 1. Naplňte vanu (nádobu) vodou. Teplota by měla být taková, abyste se v ní cítili dobře, pokud budeme očišťovat osobu.
 2. Otevřete a podržte sůl.
 3. Uvolněte se, soustřeďte se a vyprázdněte svou mysl, zatímco budete pronášet následující slova. Učiňte tak pomalu, s vůlí a rozmyslem: “Ve jménu mých předků, bohů a ve jménu mém volám vás, bytosti vody a země. Přijďte a očistěte ___ ode všech zlých a cizích magií, a obnovte jejich zdraví a sílu. Skrze naše vůle spojené, staniž se tak.”
 4. Nasypte sůl do vody. Nešetřete jí.
 5. Udržte svou mysl ve stavu ztišení, ponořte se nebo omyjte předmět. Uvolněte se. Nechte ze sebe všechno spadnout. Soustřeďte se na to nejméně deset minut.
 6. Vypusťte vodu a pečlivě ze sebe opláchněte veškerou sůl.
 7. Při oplachování proneste stejným způsobem, jako v kroku 3) “Děkuji vám, bytosti země a vody, ve jménu svém, svých bohů a předků. Vraťte se do svých domovů, neuškoďte cestou nikomu a přijďte opět v dobrém, až vás zavolám. Ve jménu našich vůlí spojených, tak se staň!”
 8. Po očistném rituále se hodí obléci si čisté oblečení.

 

Způsob karmického čištění s nějakou bytostí , se kterou máte potíže v tomto životě.

Vizualizujte sami sebe v nádherném chrámu ,jak stojíte na nádherném zlatém slunečním disku a uvědomujete si nádheru tohoto chrámu.Měli byste cítit , vidět  , uvědomit si to a procítit smysly  ,jak během meditace jdete dovnitř svého srdce.Ve středu chrámu je velký a nádherný  krystal srdce.Tento krystal obsahuje zdroj lásky pro všechny bytosti,které vstupují do chrámu.Svatyně s tímto krystalem je skryta uvnitř chrámu.Pošlete lásku  a světlo přímo této svatyni ,aby se vytvořilo hlubší a ještě hlubší spojení k tomuto zdroji lásky uvnitř vás.Vaše energetické tělo je tvořeno ze světla a lásky v tomto chrámu a vy můžete vidět nebo pociťovat  vaši energii , zatímco meditujete.

Ve svém vědomí se postavte na tento disk , a požádejte ho,aby se aktivoval   a on bude vysílat ohromné sloupy světla skrze vaše čakry ,které budou sahat až pod střechu chrámu.

A vzývejte Vaši Boží Přítomnost ,aby se spojila s vámi.

Vzývejte Archanděla Metatrona,Sanandu a Archanděla Michaela, nebo jakékoliv jiné Nanebevzaté Mistry, které si přejete požádat ,dále požádejte Karmickou Radu,aby byla s Vámi , neboť členové Karmické Rady vykročí k vám ,jakmile vstoupíte do  chrámu.Nabídnou vám několik  krystalů tvoření   lásky  a světla..To už jste možná dávno zapomněli....tyto krystaly budou aktivovány prostřednictvím vašich nižších nebo vyšších čaker  současně.

Spojte se s Metatronem, Sanandou a Archandělem Michaelem nebo jinými Nanebevzetými Mistry, které si vyberete ,aby zde byli  nebo  kteří se vám již zjevili , spojte se s nimi  zasláním zlatého světla z vaší srdeční a čelní čakry k jejich srdeční a čelní čakře a dovolte vaší osobnosti ,aby od nich obdržela po několik minut zlaté světlo ,zatímco meditujete v chrámu…poté je požádejte uvnitř vaší mysli o pomoc a průvodcovství při procesu úplného očištění všech energií  mezi vámi a všemi ostatními, se kterými si přejete vyčistit vztahy.

Volejte všechny duše nebo jedince, se kterými máte potíže v tomto životě … dovnitř chrámu, kde si budete přát vyčištění karmicky spojených duší a pozvěte všechna připojení vaší duše,se kterými jste měli nebo máte vzájemné vztahy,aby nyní  zůstali s vámi za účelem procesu karmického čištění .

Požádejte bytost, u které cítíte,že budou čištěny vaše vzájemné karmické vztahy jako první, aby obdržela vaši lásku.

Ona vykročí před vás.Ochotně otevřete své srdce v bezpodmínečné lásce a posílejte vaši lásku k ní v plné síle prostřednictvím rozšiřujícího se trojplamene ( zlatá, bledě modrá, bledě růžová ) ve vašem srdci….rozšiřujte  trojplamen a posílejte ho k ní, dokud neucítíte,že láska naplnila chrám. Potom pozvěte všechna připojení duše ( jejich další inkarnovaná těla ) dovnitř chrámu a rovněž požádejte o zproštění karmických vztahů  mezi vámi a touto bytostí a všemi připojeními duše.Požádejte svá a jejich duševní připojení o prominutí  čehokoliv,co by zapříčinilo oddělení mezi vámi a Bohem (Zdrojem) a mezi oslovenou bytostí,se kterou provádíte karmické čištění, a Zdrojem.Dále je požádejte o prominutí  všech činů, myšlenek ,  slov a  cítění,které snad mohly být zamýšleny vámi v této inkarnaci a které by mohly způsobit vaše nebo jejich oddělení od Zdroje (Boha ).

Požádejte fialový plamen,aby protékal chrámem, a všechna připojení duše obdrží  fialový plamen odpuštění.Požádejte je,aby uvolnily všechna jejich stará přesvědčení,myšlenkové formy a emoce , které jim brání tomu,aby  zakusily osvobození lásky, světla a síly jejich duše.Poté opět naplňte chrám vaší láskou a požádejte tyto bytosti ( se kterými jste karmicky osvobozeni ) a jejich duševní připojení, aby odpustily vám a (vašim duševním připojením ) všechny myšlenky, slova,pocity, činy vedoucí k oddělení od Boha ( Zdroje ),které vy nebo vaše duševní připojení  mohly stvořit během tohoto života nebo v jakémkoliv  čase, prostoru, existenci nebo dimenzi.

V některých případech mohou být části vás v těchto dalších bytostech nebo v připojeních jejich duší kvůli  nabytí zkušenosti za určitým posláním uvnitř jedné bytosti nebo ve skupině bytostí spojených určitým posláním nebo v jiných dimenzích.Požádejte je,aby  všechna hlediska nebo části vašeho bytí nebo energetických těl  byla vrácena,očištěna a uzdravena Vaší Boží Přítomností a současně nabídněte vrátit jim vše,co poutá záznamy jejich duše ,které byly vámi zadržovány po všechny časy , prostory ,dimenze , po dobu všech  inkarnací  ( jakmile  toto  budete vědomě zamýšlet, nastane to) Požádejte ,aby Fialový Plamen protékal skrze všechna připojení vaší duše.

Požádejte o úplné vyčištění jakýchkoliv energií,které jste mohly obdržet nebo stvořit na základě zkušeností s těmito připojeními duše s tím, že vám nyní neslouží a zrušte všechny jakékoliv sliby, které jste mohli darovat této bytosti.Zrušte je  silou , láskou a světlem ,které přetrvávají, které tvoří trvalé vztahy ,které jsou prodchnuty jejich přáními nebo vůlí.

Aby to mohlo být řečeno Posvátným výnosem, ve jménu Boží Přítomnosti Já Jsem, ve jménu Zákona Odpuštění ,  já nyní ruším všechny dohody  , které jsem kdy stvořil,abych dal nebo přijal  trvalý přítok světla lásky a síly k ……….. ( jméno bytosti ) a jejich připojení duše ,stvoření trvalých vztahů skrze připojení našich úmyslů, které budou uvolněny v tomto životě a pro všechny další životy  , dimenze , předešlé a budoucí,které  poutám s touto posvátnou bytostí.Stávám se svobodným, stávám se svobodným,stávám se svobodným.

Pošlete bezpodmínečnou lásku ze svého srdce a přitom prociťujte,zdali vaše vůle je osvobozená od těchto trvalých vztahů nebo zdali jste stvořili nějaké jiné dohody, které řídí vás nebo připojení vaší duše nevědomě.Jestliže existují nevědomé svazky na této úrovni,hluboké potlačované cítění může vytvořit svazek, kdy se řídící mechanismus projevuje nevědomě.Tak může být stvořena kterákoliv z částí duše k projevení se způsobem, který nedovolí,aby protékal tok jejich bezpodmínečné lásky a aby jejich srdce zůstala otevřená…takto se stvoří  podmínečná láska mezi 2 bytostmi …Kristus ( Sananda nabízí tento výnos,jestliže se jedná o výše uvedený případ ) :

Milované Srdce Kristova Já Jsem, Já si nyní přeji s pomocí Zákona Stvoření a Lásky, aby se projevila má osobní svoboda ,protože duše a Já se nyní vzdáváme všech závazků ,které jsem stvořil skrze zkušenosti mé duše , která přikazovala nevědomě nebo vědomě jakékoliv omezení k mé bytosti.

Já nyní pročišťuji a čistím všechny svazky a pouta,která jsem s kýmkoliv ( včetně , řekněte jména  osob…. ) , aby se projevilo moje poslání  v dalších  životech  a dimenzích  a nyní žádám, aby všechny svazky a pouta byly vyčištěny a čištěny nyní pro tento život bez pozůstatků vědomí nebo nevědomí z jiných poslání ve skupině duší.Já nyní uvolňuji všechny bytosti , se kterými jsem stvořil závazky a odpouštím sobě  a všem dalším bytostem svázanost vědomou či nevědomou,kterou jsem poutal v sobě , druzí v ní drželi mě nebo já jsem v ní držel druhé skrze všechny časy ,prostory a dimenze. Skrze lásku Kristovy Bytosti  Já Jsem, Já osvobozuji tyto všechny a sebe navždy z vědomých a nevědomých myšlenkových forem , přesvědčení  nebo emocí , které tvoří omezení spojení vašeho otevřeného srdce s Bohem.Tak  se staň.

Já nyní vzývám Mou Boží Přítomnost,aby zpečetila toto skrze Lásku, Světlo a Sílu mé duše.

Já Jsem Božské Světlo.Já Jsem Boží Láska.Já Jsem Boží tvoření.Já Jsem ten , který Jsem .

Jestliže cítíte cokoli nevyřešené s touto bytostí, vzývejte a chvalte vaši Boží Přítomnost,abyste uvedli v činnost Tzolkinův cyklus ( podle mayského kalendáře 260 dní ) mezi Vámi a touto bytostí,skrze všechny životy , časy  , prostory  a dimenze vašich bytostí a požádejte,aby byly všechna naočkování ,programy a úlomky duše odstraněny z vašich vzájemných vztahů a z vaší bytosti na všech úrovních ,ve  všech dimenzích , prostorech ,časech.Toto završí tento děj.

Ujišťuji vás, že si hluboce oddechnete,nakonec se vám uleví a naplníte se cítěním Lásky.

Se vší láskou Quala

Ruším veškeré přísahy a sliby dané bytosti …, a to slib a přísahu poslušnosti, služby, věrnosti, oddanosti, celibátu, bídy, utrpení, chudoby, ctnosti, atd…. (vše, co Vás napadne) ze všech inkarnací a vyvazuji se z nich.

Vyvazuji bytost … ze všech slibů a přísah poslušnosti, věrnosti, služby, oddanosti, bídy, utrpení, celibátu, chudoby, ctnosti, čistoty atd., které mně kdy dala ve všech inkarnacích Bohem daných.

Ruším přísahy a sliby věrnosti, oddanosti, poslušnosti a služby dané nepravým Bohům, církvím, nepravým místům, satanismu, veškeré magii, všem programům, které slouží k ovládání lidí, zvířat, přírody, planety Země, vesmíru atd…. nadřízeným, vládám, vojskům, velitelům…

Člověk má pomáhat a sloužit ze srdce a ze své svobodné vůle.

Prosím o odpuštění všechny bytosti, kterým jsem kdy vzal(a) život.

Prosím všechny bytosti, které jsem zneužil(a) jako oběti při různých rituálech v chrámech a při magii za odpuštění.

Prosím Boží Přítomnost o odpuštění, že jsem bral(a) život lidem i zvířatům.

Odpouštím sám(a) sobě veškeré konání, které nebylo v souladu s vesmírným řádem.

Ruším veškeré energie magie, prokletí, klatby, uhranutí, uřknutí, zatracení, které jsem kdy vyslala na bytost … ze všech inkarnací Bohem daných.

Prosím Duši bytosti … a Boží Přítomnost o odpuštění všech klateb, prokletí, zatracení a všeho, co jsem kdy na ni uvalila.

Ruším klatbu uvalenou na práci, peníze, vztahy, lásku, Boha, domov, přírodu, život, Matku Zemi, bydlení, prostor, zvířata,….. atd.

Prosím o odpuštění, že jsem tyto klatby kdy uvalila na ..

Prosím Duši bytosti …, aby mně odpustila bolest a utrpení, které jsem jí kdy způsobila a prosím, aby mně odpustila zradu, pomluvu, nevěru, zabití, …. aj.

V domech a prostorech

Prosím energii tohoto místa a tento prostor o odpuštění, že byl znesvěcen energií magie, zakletím, prokletím, zatracením.

Energií strachu, bídy, utrpení, bolesti, zášti, nenávisti, zloby, agresivity, zrady a zabíjením … ponižováním.

Prosím Matku Zemi za odpuštění, že byla její energie znesvěcena magií, zakletím, prokletím, zatracením, energiemi strachu, bídy, bolesti, utrpení, zášti, nenávisti, zloby, agresivity, zrady, zabíjením, ponižováním, nesnášenlivostí.

Prosím Boží Přítomnost o odpuštění, že jsme znesvětili tento prostor a Matku Zemi …

Prosím Archanděla Gabriela, aby poslal své anděle, aby veškeré negativní energie přeměnili na Boží Lásku.

Děkuji za odpuštění a za pomoc …

Kumránské svitky

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.

Přikázání štěstí

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

Usmál se a řekl:

Jste světlo světa.

Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.

V každém z vás je Vesmír.

Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.

Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?

Život je cesta, smysl i odměna.

Život je tanec lásky.

Vaše poslání je rozkvést.

Být je veliký dar.

Váš život je součástí historie Vesmíru.

Život je krásnější než všechny teorie.

Život je důvod k oslavě.

Život je cenný sám o sobě.

Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?

Co jste zaseli, to také sklízíte.

Neštěstí je vaše volba.

Chudoba je výtvor člověka.

Hořkost je plod nevědomosti.

Když obviňujete, ztrácíte sílu.

Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.

Probuďte se.

Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.

Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.

Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.

Nedělejte ze svého života živoření.

Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.

Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?

Neodsuzujte se.

Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.

Nesrovnávejte a nerozdělujte.

Za všechno děkujte.

Radujte se, neboť radost koná zázraky.

Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.

Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.

Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.

Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.

A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.

Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.

Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.

Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.

Šťastní jsou ti, kdo hledají.

Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.

Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.

Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.

Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.

Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.

Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.

Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.

Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.

Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.

Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.

Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.

Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.

Šťastní jsou ti, kdo milují.

Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.

Šťastní jsou ti, kdo tvoří.

Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.

Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.

Bůh je šperk lidského srdce.

Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.

Čím více dáváte, tím více dostáváte.

Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.

Nevyčítejte si bohatství.

Štěstí stojí na prahu vašeho domu.

Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.

Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?

Žijte naplno každý okamžik svého života.

Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.

Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.

Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.

Člověk je zárodek Slunce.

Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.

Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.

Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie?

Žijte prostě.

Nikomu neškoďte.

Nezáviďte.

Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.

Zasvěťte život kráse.

Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.

Jednejte s bližními otevřeně.

Změňte minulost.

Přinášejte do Světa něco nového.

Naplňte tělo Láskou.

Staňte se energií Lásky.

Láska vše oduševňuje.

Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.

Nešťastní zůstávají otroky.

Štěstí miluje svobodu.

Radost je tam, kde je svoboda.

Pochopte podstatu štěstí.

Otevřete se světu a svět se vám otevře.

Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality?

"Já“ je jméno Věčnosti.

Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.

Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.

Když najdete odpověď na otázku ?Kdo jsem?“, odpovíte si na všechny otázky.

Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

Ticho mnohé odhalí.

Buďte sami sebou.