Hudební vibrační přeladění a očista těla a pro pomoc od zlého

https://www.youtube.com/watch?v=oejgdlpxVOA

Meditace k návratu do minulých životů


Posaď se k meditaci a uvolni se. Vyber si negativní pocit, bolest, apod., se kterým chceš pracovat (pouze jeden).

Požádej na Nebe vzaté mistry, andělské bytosti a svou Boží přítomnost o odblokování.

Požádej na Nebe vzaté mistry, andělské bytosti a svou Boží přítomnost Já jsem o představení bloku (bolest hlavy, rýma, negativní pocit vůči někomu apod.), a aby se projevil ve vědomí pro další zpracování.

Já jsem ta Boží přítomnost, která odhaluje příčiny mých negativních pocitů, ať již leží kdekoliv v minulosti.

Sleduji ten negativní pocit. Neobjeví-li se něco do dvou až tří minut, řeknu si „Dál, hlouběji“ a opět dvě až tři minuty sleduji, zda se něco objeví. To něco může být nějaký nápad, obraz, pocit.
Pokud se objeví, rozvíjím jej do souvislostí. Kdy to je, kde to je, kdo je tam se mnou, co se děje, apod. „Dál, hlouběji“ říkám a  - následovně vyčkávám tak dlouho, dokud se mi nedostane nějaké odpovědi. Stane se, že se na situaci, která se nám objeví, díváme jako diváci, někdy máme pocit, že jsme přímými účastníky a pociťujeme všechny bolesti či jiné pocity, které jsme v té situaci měli.

Dostaneme-li se obrazem, pocitem nebo nápadem do určité situace, kdy někomu ubližujeme, musíme okamžitě z hloubi duše odpustit sobě i všem zúčastněným. Totéž platí, když někdo ubližuje nám. To je velmi důležité, okamžitě v té chvíli ten problém vyřešit odpuštěním. Tím jej eliminujeme a nemůže se již tolik v našem současném životě projevovat.
Opakujeme:
odpouštím ti, pokud jsi mi v tomto nebo v některém z minulých životů ublížil/a a to po celé linii času od počátku věků, odpouštím ti, propouštím tě, miluji tě - odpusť i ty mi prosím, pokud jsem ti v tomto nebo v některém ze svých životů ublížila, a to po celé linii časů od počátku věků, odpusť, prosím, propouštím tě, miluji tě - odpouštím i sama sobě, pokud jsem si v tomto nebo v některém ze svých životů ublížila a to po celé linii času od počátku věků, odpouštím si, miluji se - toto opakujeme tak dlouho, dokud všechny osoby zúčastněné nezmizí a nezůstanu jen já, pak je vše pročištěno a všem a vše odpuštěno v této dané situaci.
Když se problém, na kterém pracujeme, nikterak neumenší, je třeba provést meditaci

 

znovu a pokusit se o další pátrání. Někdy se může stát, že se problém vleče mnoha inkarnacemi. Je proto třeba se dostat až k příčině.

Pokud nechceme pokračovat, ať již z jakéhokoliv důvodu, potom po ukončení té určité situace všem zúčastněným odpustíme a necháme dojem odeznít. Poděkujeme na Nebe vzatým mistrům, andělským bytostem, včetně našeho anděla strážného, naší Boží přítomnosti Já jsem za pomoc, podporu a ochranu a pomalu se vrátíme do přítomnosti.

Arcturianos

SUPER VYHLÁŠENÍ PRO ÚPLNÉ PLEIADSKÉ LÉČENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH

Božským dekretem, s Mocí, Láskou a Milostí Boha - Bohyně, Vůlí 7 Elohimů, Pleyadských Vyslanců Světla, mou Božskou přítomností a všemi Božskými Silami spojenými se zdravím na všech úrovních..

Vyhlašuji a dovolávám se k aktivnímu stvoření, inkarnaci a výsledku nejvyšších možností, jak jednoduchým a ladným způsobem získat a udržet velkou a Neustálou úroveň Zdraví a Omlazení fyzického, mentálního, emočního a duchovního R omlazení, na úrovni Multidim iontů a almikolonic, napříč časem a prostorem.

Také nařizuji a žádám veškerou možnou potřebnou podporu pro úplné a nepřetržité projevení Dokonalého fyzického, emočního, duševního a duchovního zdraví ve všech aspektech mé existence, včetně mé Duše/y, k jejich Prodloužení. , předchozí obyvatelé (PRO VCHODY) a celý můj genetický rodokmen. napříč prostorem, časem a dimenzí.

Žádám a nařizuji svou Božskou přítomnost a všechny Božské síly lásky a Světla, které řídí nepřetržité a úplné sladění mých Fyzických, mentálních, emočních a duchovních těl; všech mých energetických těl, tělesných systémů, orgánů, Meridiánů, G as, buňky, bakterie atd. , a ať si všichni hrají/pracují společně v naprosté celistvé jednotě.

Také dovoluji a otevírám se svému plnému a intimnímu spojení se svým Božským Duchem, mými Anděly Strážnými, poradci atd , abych získal optimální zdraví a rovnováhu mého těla-Mysl-Emoce.

Vyvolávám se a nařizuji, se vší silou své Božské bytosti a všech ostatních Tvořivých a léčivých sil, Úplné osvobození všech programů, víry, slibů a dekretů vedených k nezdraví, nesmrtelnosti, bolesti, utrpení a Mue rte, pro mě, fo r moje duše/y a všechny její aspekty a rozšíření, stejně jako celé mé genetické linie v celém prostoru, čase a dimenzi!

Vypouštím je všechny do světla stejně jako jakýkoliv jiný prvek, který možná podporoval zachování jakékoli z uvedených dohod, hlasů, víry, programů, implantátů atd.

Žádám o úplné Multidimenzionální uzdravení, Karmické očištění/léčení a Rozhřešení všech aspektů mé existence spojených se zdravím a uzdravením, stejně jako úplné Osvobození, uzdravení a odpuštění pro všechny mé minulé energetické životy. Plodnost a smrt a s nimi spojené Traumy, Přísahy, dohody, vzpomínky, výčitky, prokletí atd. A vyzývám Arturiany, aby odstranili jakýkoliv implantát, program nebo Almický fragment patřící mé Duši/duši, aspekty mé duše a mé genetické linii, pro vaše uzdravení a odpuštění.

A vyzývám z Karmické rady úplné Karmické Rozhřešení a uzdravení všech záznamů týkajících se těchto životů a všech Bytostí s nimi spojených.

Posílám Lásku všem těmto aspektům svého Bytí, abych uvolnila všechny tyto programy a životy a odpustila všechny zkušenosti, které je vytvořily, abych prožila Odpojení a Nemoci a adoptovala přesvědčení a sliby neštěstí, Enf. E rmedity an Smrt.

Vyvolávám všechny své duše, almické aspekty a genetické linie a žádám je všechny, aby přijali Božské zdraví a fyzickou a duchovní nesmrtelnost jako náš přirozený způsob bytí, naši realitu a naše právo vrozené.

Vyzývám 7 Mocných Elohimů a Lemurijských vyslanců, aby ve mně zaznamenali původní projekty Božského člověka, aby mohly být vytvořeny, s lehkostí a milostí, Aktivací mé spící DNA a funkční regulací mých Glands a ot její systémy, které mají být aktivovány až do jeho Božského potenciálu všechna má DNA a všechny systémy mých Fyzických a Energetických těl, abych mohl plně a zcela ztělesňovat svou Boží-Boží-Kristovou Přítomnost a věřil, že je mým křesťanským Tělem, mým Nesmrtelným Tělem

Přijímám a přijímám tuto Božskou Přítomnost, kterou skutečně JSEM Teď a navždy. Dovoluji tomuto Kristovému tělu, aby pro mě vytvořilo život a zkušenost skutečné Bezpodmínečné lásky a Božského stvoření.

Žádám také o získání s lehkostí a grácií schopnosti zvládat Energeticky, Fyzicky, Psychicky, Emocionální a Duchovně zvyšující se úrovně Světla a Lásky, které jsem ztělesňoval skrze neustálé otevírání a rozšiřování svého srdce, ruky le so t a následné mutační symptomy, které byste měli zažít pro tyto aktivace (které se mohou projevit jako něco podobného jako nachlazení a chřipka, malátnost, bolest, ospalost, ztráta paměti, dočasné posunutí, migrény, poruchy vidění a žláz atd. ).

Také vyzývám, žádám a nařizuji kompletní interdimenzionální imunitu, abych získal Imunitní Mega Náboj a kontinuální kvantovou podporu pro můj imunitní systém, aby fungoval při maximální účinnosti, stejně jako získávám s lehkostí a elegancí schopnost Alin har, Transmutovat a uvolňovat toxiny, škodlivých bakterií, parazitů a Fyzické implantáty a etherika, viry, těžké kovy, radiace, drogy, GMO potraviny atd. , stejně jako cokoliv jiného, co působí na škodu mého Systémového zdraví a čehokoliv, co není v souladu s mou Duší.

Požaduji a nařizuji Nepřetržité stahování, aktualizaci, Aktivaci a nejurychlejší a nejkompletnější integraci programů dostupných pro zdraví, nesmrtelnost, omlazení a údržbu mého světelného těla a také pro skvělé programy pro Trans ztlumit úplné stínování mé DNA & endokrinní glands, meridiánů atd., a svého tělesného systému.

Žádám a nařizuji kompletní spojení/znovuspojení a zarovnání s Matkou Zemí/Gaiou, Buddhou (naše planetární logo [vtělenice] a formální Sanat Kumara) a všemi prvky potřebné pro toto dokonalé štěstí včetně majetku. cS mého světelného těla/DNA/Glands/Čakry, Karmické očištění, Čištění záznamů, Odpuštění atd. , a podpora všech Devů, víl, delfínů, velryb, jednorožců, starověkých Šamanů atd. , a pomoc týmů Mutační asistence, Aktivace světelného těla a Galaktického a dimenzionálního léčení.

Otevírám, dovoluji, žádám a nařizuji nepřetržitou podporu včetně Multidimenzionálních léčení, Aktivací a energie pro Božské uzdravení od (VLOŽTE KOHO CHCETE) Dr. Lorfana a léčitelů Galaktické federace, léčivých andělů, Sai Baba, th e 7 tibetských léčitelů, mimozemských specialistů v Tělo světla: Arkturiáni, Pleyadian Vyslanci světla, Syrská liga světla, povznesení mistři, Ashtar Command atd. ,a Hathorovi (SPECIALISTÉ NA SRDCE/ LÁSKU), APM Team , a Správci Karmických záznamů a Karmické rady. A uvolnit, uzdravit a odpustit vše, co může brzdit mé plné vyrovnání s Gaiou nebo kterýmkoli z těchto podpůrných týmů.

Také žádám a přikazuji schopnost a schopnost Vždy znát a přijímat výtvarné umění a léčivé dovednosti a manifestovat rychlejší zrychlené a vyvážené léčitele k dispozici. A schopnost a schopnost se vždy umět uzdravit a udržet si své skvělé zdraví. Žádám také všechny léčivé energie od: Reiki, Shiatsu, Sekhem, Seichem, Pranic Healing atd. (VLOŽTE DLE SI PŘEJETE), a všechna léčivá umění být integrována a k dispozici jako například : Emoční transmutace, akupunktura, Naturopatie, Homeopatie atd. , a další nejmenované umění.

Otevírám se také všem fyzickým a energetickým cvičením, znovuvytvořením a přijímání jako je plavání, běh, váhy, jóga, DO-IN, Tai Chi, Chi Gung, Falun Dafa, Siesty atd. , a cokoliv, co může pomoci mému fyzickému, emočnímu, duševnímu a duchovnímu zdraví. A uvolňuji jakoukoli lenost a jakékoliv programy nedostatku nebo zanedbání jako „NESTATEK ČASU, NESTATEK ENERGIE“, A absorbuji, otevírám a integruji do svých těl přirozené znalosti mých optimálních potřeb, včetně: Pití, jídla, teploty, planetární umístění, cvičení, sexu, postoje, Snové pokyny atd. A já nařizuji, nařizuji a otevírám se pochopení, že vždy dělám a budu dělat správnou věc, se správnými lidmi, na správných místech a ve správný čas.

Také žádám a přikazuji manifestaci schopností vytvořit a projevit více než dost peněz a zdrojů, které mě podpoří při nákupu jakýchkoliv potravin, nápojů, doplňků, bylinek, produktů a terapií, které potřebujete pro mé skvělé zdraví a mé omlazení, nesmrtelnost, rovnováha, být soustředěný, rozvíjet se Já atd.,

a vždy mít hojnou zásobu peněz, abych si mohl koupit to, co potřebuji k vybudování a udržení svého velkého zdraví a mého poslání!

Vůně světla a nekonečné lásky

15.25.40

KIN156

Úleva od bolesti dychani nosnimi ruznymi dirkami

Vo fyzickom svete má nos dve strany, pravú a l'avú stranu.
Vo všeobecnosti používame na dýchanie obe
strany Vo fyzickej/duchovnej realite sú obe strany veľmi rozdielne a preto majú rôzne funkcie:
- Pravá reprezentuje Slnko.
- Ľavá predstavuje Mesiac.
Počas bolesti hlavy skúste zatvoriť pravú nosnú dierku a dýchať ľavou. Asi do piatich minút by mala bolesť hlavy pominúť.
Ak sa citite unavení alebo vystresovaní, urobte
opak
Zatvorte l'avú nosnú dierku a dýchajte cez pravú. S týmto cvičením sa vašej mysle o pár chvil uľavi.
Pravá nosná strana patrí do "teplo" (symbolizovanie Slnka), takže sa rýchlejšie zohrieva.
Nosová strana vľavo patrí k "chladu" (ktorá symbolizuje Mesiac)
Väčšina zien dýcha l'avou stranou nosa, potom sa rýchlejšie ochladi,
Väčšina mužov dýcha pravou nosnou dierkou a to rozhodne ovplyvňuje ich spôsob života.
Dávajte pozor, v momente prebudenia, na ktorej strane sa vám lepšie dýcha, na pravej alebo na Tavej strane?
Ak je to vľavo, budete sa cítiť unaveni; potom zatvorte l'avú nosnú dierku a dýchajte pravú nosnú dierku, rýchlo sa vám uľavi.
Toto sa môžu a mali by sa naučiť všetky deti, ale najúčinnejšie je, ak to praktizujú dospeli.
Táto ALTERNATIVNA TERAPIA je prírodná, lieky sa nepoužívajú a hlavne je to niečo, v čom sú už dokázané skúsenosti.
Nájdené na nete, voľný preklad
M.

Olej na pupík na nemoci a bolesti

Věděli jste, proč je prospěšné mastit pupík? Sdílím zajímavé informace:
Podle ájurvédy je pupek regulátorem některých životních funkcí v těle.
Jedním z nejlepších způsobů, jak pečovat o pupík, je pravidelné vtírání přírodních olejů.
V mé praxi se stal jeden památný případ, po kterém jsem začal od ostatních kolegů a svých pacientů sbírat veškeré informace O TOMTO DŮLEŽITÉM ORGÁNU NAŠEHO TĚLA - Pupku.
Pan, 62 let (přišel za mnou s problémy s klouby) - špatně viděl, zejména na levé oko - po západu slunce špatně viděl, zvláště při umělém světle. Po vyšetření kolegové oftalmologové uvedli, že má oči v relativně dobrém stavu, ale problém byl pouze v tom, že cévy, které přiváděly krev do očí, byly suché (křehké).
Můj pacient si tedy na radu kolegy očního lékaře, který toto praktikoval v Indii, začal dvakrát denně mazat pupík a kolem něho i různé oleje. Začal se rychle zlepšovat. Ale zároveň - aniž by se ode mě dostalo jakékoli léčby, jako od ortopeda, - můj pacient, přímo před našima očima, - začal zlepšovat svůj výkon - začal pevně šlapat na pravou (artrózou nejvíce poškozenou) nohu; bolest v kříži, loketních kloubech a kolenou - byla výrazně snížena. A to doslova za 2-3 týdny!
Náš pupík je rozhodně úžasná věc!
Podle vědeckých údajů je po smrti člověka pupek stále teplý a může slabě pulzovat od 3 do 18 hodin.
Podle vědy a výzkumu v neonatologii je první věcí vytvořenou po početí pupek. Jakmile se vytvoří, přichytí se pupeční šňůrou k placentě matky a poskytuje výživu miminku.
To je důvod, proč jsou všechny naše žíly propojeny s pupkem, což z něj činí střed našeho těla.
Pupek je život sám!
„Pechoti“ se nacházejí za pupkem, ze kterého pochází více než 72 000 kapilár, cév a žil. Ale celkový počet krevních cév v našem těle je dvakrát větší než obvod Země!
Aplikace různých olejů na pupík - léčí suché oči, špatný zrak, slinivku, popraskané paty a rty, udržuje obličej zářivý, vlasy lesklé, zmírňuje bolesti kolen, zimnici, necitlivost, bolesti kloubů, suchou pokožku a mnoho dalšího.
  Pro suché oči, špatné vidění, plísně na nehtech a kůži, pro lesklou pleť a lesklé vlasy: Večer, než půjdete spát, naneste si 3 kapky kokosového oleje na pupík a prohmátněte si ho o 1,5 palce.
  Na bolesti kolen: Večer před spaním naneste 3 kapky ricinového oleje na pupík a prohmátněte si ho o 1,5 palce.
  Na třes a bolesti hlavy, zmírnění bolestí kloubů, suchou pokožku: Večer před spaním dejte 3 kapky hořčičného oleje do pupíku a rozetřete kolem pupku.
(Více receptů napíšu v příštím příspěvku).
Proč mazat pupík olejem?
Ukazuje se, že náš pupek sám dokáže určit, které žíly a kapiláry potřebují plasticitu, které jsou vysušené a které potřebují podporu omega oleji. A když přidáte olej, rychle, beze změny složení, jimi projede a obnoví.